GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Informace o zpracování osobních údajů

1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) jsem já, níže podepsaný/á, tímto informován/a, že v souvislosti s účastí mého syna nebo dcery (dále jen „ dítěte“) na Rookie Campu (dále jen „Akce“), Akci pořádané Rookie Floorball, zapsaný ústave, se sídlem Kafkova 1453/59, 160 00 Praha 6, IČO: 03630927, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. 124 U (dále jen „Ústav“ nebo „Správce“),

je tento Ústav povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat tyto osobní údaje mého dítěte:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo
 • adresu bydliště
 • e-mailový kontakt
 • telefonní kontakt,

a moje

 • jméno a příjmení,
 • telefonní kontakt
 • e-mailový kontakt
 • případně rodné číslo

(dále společně jen „Osobní údaje“).

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků Akce a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

2. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje po dobu 3 let ode dne, kdy se naposledy moje dítě účastnilo Akce.

3. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Ústavu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence účastníků Akce a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let ode dne, kdy se naposledy moje dítě účastnilo Akce.

4. Beru na vědomí, že Ústav může předat Osobní údaje nebo jejich část těmto jiným zpracovatelům:

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • pojišťovně,
 • marketingovému partnerovi akce.

5. Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemůže mé dítě účastnit Akce Ústavu.

II.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Já, níže podepsaný/á, tímto souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval výše zmíněný Ústav jako Správce ve smyslu Nařízení, moje osobní údaje a údaje mého dítěte, a to zejména

 • jméno a příjmení, 
 • datum narození (včetně uvedení věku),
 • adresu místa pobytu,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • rodné číslo, 
 • pohlaví
 • zdravotní údaje,
 • identifikace zdravotní pojišťovny,
 • kontaktní údaje na zákonné zástupce, 
 • údaje o studiu („Osobní údaje“).

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, plnění povinností vůči sportovnímu svazu apod.).

Souhlasím, aby veškeré Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, co skončí Akce, pro kterou jsem Ústavem evidován), a to jak v papírové, tak v elektronické podobě.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje zejména těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu Svazu,
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, PTU
 • výkonnému výboru ČUS.
 • dodavatelům a partnerům klubu, pro které je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro plnění jejich závazků nebo závazků klubu
 • třetím osobám zajišťujícím vnitro klubové počítačové systémy, webové prezentace a počítačové či mobilní aplikace

2. Já, níže podepsaný/á, tímto dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Ústav jako Správce ve smyslu Nařízení moje osobní údaje a osobní údaje mého dítěte, a to zejména

 • fotografické záznamy, související s mým působením na Akci,
 • video záznamy, související s mým působením na Akci,
 • zvukové záznamy, související s mým působením na Akci,
 • sportovní výsledky, související s mým působením na Akci,

za účelem prezentace Akce a Ústavu na webu, sociálních sítích Ústavu (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výročních zprávách Ústavu, partnerských publikacích, klubových brožurách a pro klubové marketingové potřeby (např. letáčky, reklamní nosiče, propagační materiály).


3. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

4. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji zaškrtnutím políčka: Souhlasím se zpracováním osobních údajů.